Posojilna pogodba – obresti – povezane in nepovezane pravne osebe …

Pravna podlaga za dajanje posojil je posojilna pogodba. 

Pogodba je veljavna, ko stranki skleneta soglasje glede predmeta pogodbe (ustna pogodba je torej veljavna), vendar pa se zaradi lažjega dokazovanja priporoča sklenitev pisne pogodbe. Posojilna pogodba je pogodba, pri kateri se posojilodajalec zaveže, da bo posojilojemalcu izročil določen znesek denarja ali določeno količino drugih nadomestnih stvari, posojilojemalec pa se zavezuje, da mu bo po določenem času vrnil enak znesek denarja oziroma enako količino stvari iste vrste in kakovosti.

Posojilna pogodba, njeno obliko in elemente  ureja obligacijski zakonik.

Posojilojemalec se s posojilno pogodbo lahko zaveže, da poleg glavnice dolguje tudi obresti. Iz dikcije zakona izhaja, da je posojilo med fizičnima osebama lahko dano tudi brezobrestno.
V kolikor posojilno pogodbo sklepata dve podjetji, torej gospodarsko pogodbo, Obligacijski zakonik predvideva obstoj dogovora glede obresti. V gospodarskih pogodbah torej dolguje posojilojemalec obresti, tudi če niso bile dogovorjene.
Pri določanju obrestne mere pri gospodarskih subjektih je pomembno tudi, ali se posojilo daje t. i. povezani osebi ali drugi pravni osebi.

V kolikor se posojilo daje nepovezani pravni osebi, lahko stranki obrestno mero dogovorita svobodno. Če obrestne mere stranki ne bosta dogovorili, pa bodo veljale določbe 382. člena Obligacijskega zakonika RS, ki za tak primer določa, da je obrestna mera 6 % letno, obresti pa zapadejo hkrati z zapadlostjo glavnice.
V kolikor gre za povezano osebo veljajo posebna pravila glede določanja obrestne mere, ki so opredeljena v Pravilniku o priznani obrestni meri RS. V takem primeru je minimalna obrestna mera predpisana in je ni mogoče znižati. Tako obrestna mera pomeni vsoto naslednjih delov: variabilni del, pribitek na ročnost ter pribitek na kreditno oceno posojilojemalca. Pri tem se variabilni del obrestne mere po posameznih valutah mesečno spreminja, vrednosti pa so objavljene v tabeli na spodnji povezavi.
 

Več podrobnosto si lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za finance RS: 

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/obrestne_mere_za_obresti_na_posojila_med_povezanimi_osebami_na_podlagi_pravilnika_o_priznani_obrestni_meri/

Naslov

Ulica Marka Šlajmerja 8, Ljubljana

Telefonska številka

TEL:+ 386 40 162 702

Delovni čas

Ponedeljek - Petek- 8:00 - 16:00

Elektronski naslov:

komerciala@iusta.si

iusta.si Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti

en_USEnglish